2007/Jan/31

สารอาหารกับการดำรงชีวิต

อาหาร(Food) คือสิ่งที่คนและสัตว์กินเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ คือ

1. ให้พลังงาน

2. ให้ร่างกายเจริญเติบโต

3. ควบคุมกระบวนการต่างๆภานในร่างกาย

โภชนาการหรือโภชนวิทยา (Nutrition) หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ของอาหารกับสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับ

1 . ชนิดของปริมาณสารต่างๆที่สิ่งมีชีวิตต้องการ

2. การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารเมื่อเข้าสู่ร่างกาย

3. ผลกระทบของการขาดและเกินสารอาหาร

4. การรู้เลือกกินอาหารให้ถูกสัดส่วนเหมาะสม

ประเภทสารอาหาร

ก. แบ่งตามประเภทของสารเคมี คือ

1. สารอินทรีย์ ได้แก่ น้ำ และแร่ธาตุ

2. สารอนินทรีย์ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน

ข. แบ่งตามการให้พลังงาน

1. สารอาหารที่พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน

2. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ วิตามิน น้ำ แร่ธาตุ

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

สูตรทั่วไปของคาร์โบไฮเดรต คือ (CH2O) n

ประเภทของคาร์โบไฮเดรต

แบ่งออกเป็น 3 พวกใหญ่ คือ

1. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เป็นน้ำตาลที่มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ดี มักมีรสหวาน น้ำตาลที่เราคุ้นเคยกันนี้ได้แก่

- กลูโคส พบในผักและผลไม้มีความสำคัญต่อร่างกายเพราะนำไปใช้เป็นพลังงาน มีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย

- ฟรุกโทส พบในผัก ผลไม้ น้ำผึ้ง เป็นน้ำตาลที่หวานมากกว่าน้ำตาลธรรมชาติ

2. น้ำตาลโมเลกุลคู่ มีสูตรทางเคมีคือ C12H22O11 ได้แก่

- ซูโครส พบมากที่สุดในอ้อยเรียกอีกอย่างว่าน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายนั่นเอง พบมากในอ้อย น้ำตาลมะพร้าว

- แลกโทส เป็นน้ำตาลที่พบในน้ำนมคนและสัตว์ ไม่พบในพืช และมีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย

3. น้ำตาลโมเลกุลใหญ่ เป็นคาร์โบไฮเดรตที่พบมากที่สุด

-น้ำตาลฟิโนส เป็นน้ำตาลที่พบในพืชโดยเฉพาะ หัวบีต (Beet)

-แป้ง เป็นคาร์โบไฮเดรตพบตามธรรมชาติในพืช เช่น ข้าว เผือก มัน ผลไม้ดิบ กล้วยดิบ มะม่วงดิบ เป็นต้น

แป้งประกอบด้วยโมเลกุลสารประกอบ 2 ชนิด

ก. อะไมโลส

ข. อะไมโลเพกติน ที่ทุกคนรู้จักกัน ได้แก่

-ไกลโคเจน เป็นคาร์โบไฮเดรต สะสมอยู่ในเซลล์ของสัตว์

มีลักษณะคล้ายแป้ง พบในคนและสัตว์

-เซลลูโลส พบมากในพืช พบทั่วๆไปเช่น ตามใบ ดอก ผล ลำ

ต้นและราก ทอะไรได้บ้าง

ความสำคัญของสารอาหาร ประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อสิ่งมีชีวิต

1. เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานในการดำรงชีวิต ให้ความอบอุ่น

แก่ร่างกาย

2. เป็นพลังงานสะสมในร่างกายเมื่อร่างกายขาดสารอาหาร

3. ร่วมทำงานกับโปรตีนทำให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมส่วน

ที่สึกหรอได้สมบูรณ์

4. สร้างสารที่สำคัญในร่างกายเช่น การสร้างDNA RNA ATP

Comment

Comment: