2007/Jan/31

สารอาหารกับการดำรงชีวิต

อาหาร(Food) คือสิ่งที่คนและสัตว์กินเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ คือ

1. ให้พลังงาน

2. ให้ร่างกายเจริญเติบโต

3. ควบคุมกระบวนการต่างๆภานในร่างกาย

โภชนาการหรือโภชนวิทยา (Nutrition) หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ของอาหารกับสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับ

1 . ชนิดของปริมาณสารต่างๆที่สิ่งมีชีวิตต้องการ

2. การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารเมื่อเข้าสู่ร่างกาย

3. ผลกระทบของการขาดและเกินสารอาหาร

4. การรู้เลือกกินอาหารให้ถูกสัดส่วนเหมาะสม

ประเภทสารอาหาร

ก. แบ่งตามประเภทของสารเคมี คือ

1. สารอินทรีย์ ได้แก่ น้ำ และแร่ธาตุ

2. สารอนินทรีย์ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน

ข. แบ่งตามการให้พลังงาน

1. สารอาหารที่พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน

2. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ วิตามิน น้ำ แร่ธาตุ

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

สูตรทั่วไปของคาร์โบไฮเดรต คือ (CH2O) n

ประเภทของคาร์โบไฮเดรต

แบ่งออกเป็น 3 พวกใหญ่ คือ

1. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เป็นน้ำตาลที่มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ดี มักมีรสหวาน น้ำตาลที่เราคุ้นเคยกันนี้ได้แก่

- กลูโคส พบในผักและผลไม้มีความสำคัญต่อร่างกายเพราะนำไปใช้เป็นพลังงาน มีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย